Proces práce s LEGO® SERIOUS PLAY®

  1. Nastolenie otázky. Účastníkom je prezentovaná úloha, ktorá nemá správne riešenie. Inštrukcia, čo majú stavať, je jasná a zrozumiteľná a vytvára priestor na zapojenie sa pre každého. Otázky sú konkrétne a týkajú sa niektorého z business problémov, ako napríklad vytvorenie novej obchodnej alebo marketingovej stratégie, riešenie konfliktov v tíme, riadenie zmien a pod.
  2. Budovanie. Účastníci nájdu spojenie medzi tým, čo o probléme vedia a čo si dokážu pri stavbe svojho LEGO modelu predstaviť. Takto si v mysli konštruujú nové poznatky.
  3. Zdieľanie. Príbehy viažuce sa k postaveným modelom sú zdieľané medzi všetkými účastníkmi.
  4. Reflektovanie. Ako spôsob internalizovania a upevňovania poznatkov a zdieľaných vedomostí sú účastníci povzbudzovaní k reflexii o tom, čo počuli a videli na modeloch.
  5. Konkrétny výstup. Všetky návrhy, poznatky a overené hypotézy sú počas práce s LSP zaznamenávané a sledované facilitátorom skupiny. Na základe konkrétnych výstupov sa jednotlivci aj skupina zaviažu k naplnení cieľov, ktoré si sami navrhli a vytvorili (akčný plán krokov rozvoja).