Assessment / Development centrum

265-2_l.jpgAssessment a Development centrá vznikli pod heslom „Ak máte nejakú zručnosť, tak nám ju dokážte v akcii.“ Umožňujú Vám pozrieť sa na kľúčové kompetencie Vašich zamestnancov a spoľahlivo posúdiť úroveň ich rozvinutosti vzhľadom k požiadavkám aktuálnej či budúcej pozície.Assessment centrum
stavia účastníkov do simulovaných situácií, ktoré sú podobné situáciám, aké budú riešiť vo svojej reálnej každodennej práci. Posudzovatelia pozorujú ich správanie v simulovaných situáciách a posudzujú ho vzhľadom k relevantným kritériám (kompetenciám), ktoré sú kľúčové pre efektívne zvládanie reálnych pracovných úloh vo vybranej manažérskej či zamestnaneckej pozícii. Kvôli komplexnosti a rôznorodosti úloh, ktoré účastníci riešia, a tiež kvôli možnosti ušiť obsah AC / DC na mieru vzhľadom k požiadavkám pozície, je tento nástroj opakovane nezávislými porovnávacími štúdiami označovaný ako najspoľahlivejší a najférovejší nástroj personálnych rozhodnutí. Okrem toho má taktiež pozitívny efekt znižujúci fluktuáciu zamestnancov a urýchľuje a uľahčuje proces adaptácie ihneď po nástupe.

Assessment centrum zvyšuje pravdepodobnosť úspechu pri výbere a poskytuje zadávateľom podklady pre rozhodovanie sa. Často sa však používa aj na nasmerovanie kariérneho rozvoja pracovníkov, pričom v tomto prípade ho nazývame Development centrum. Ide o ideálny štart rozvojového procesu, ktorý vedie pracovníkov k prevzatiu zodpovednosti za svoj ďalší rozvoj.

Charakterizovanie kompetencií a rozsah a počet cvičení na ich zisťovanie závisí od požiadaviek, očakávaní a potrieb klienta. Kompetencie viažuce sa na konkrétnu pozíciu zisťujeme 3 spôsobmi:

- psychologické testovanie ušité na mieru podľa požiadaviek klienta
- štruktúrovaný rozhovor zameraný na zhodnotenie kľúčových momentov profesionálnej kariéry, postojov k základným pracovným hodnotám, prioritám a osobnému výhľadu do budúcnosti
- hodnotenie správania v simulovaných situáciách, ktoré sú nadizajnované na podnecovanie účastníkov k prejaveniu zručností, ktoré klient definoval ako kľúčové pre danú pozíciu

Výstupom Assessment či Development centra je písomný report o každom účastníkovi, ktorý väčšinou obsahuje:

- individuálny profil silných a slabých stránok v posudzovaných kompetenciách zisťovaných psychologickými testami, rozhovorom a sledovaním v simulovaných situáciách,
-
potenciálne oblasti ďalšieho rozvoja každého posudzovaného účastníka - najvýraznejšie oblasti prínosu pre organizáciu a tímovú prácu.

V prípade záujmu o realizáciu Assessment alebo Development centra vo Vašej spoločnosti nás neváhajte kontaktovať na náš e-mail. Radi Vám taktiež zodpovieme na Vaše otázky, či zašleme vzor individuálnej a sumárnej manažérskej správy, ktorá je výstupom.