Manažérske zručnosti

250-4_l.jpg


Cieľom našich kurzov je naučiť a v praxi precvičiť manažérske zručnosti účastníkov vo vybraných oblastiach. Prezrite si naše portfólio a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mail office@developium.sk.Akreditované kurzy:

Výberové rozhovory – účastníci sa naučia viesť výberový rozhovor, urobiť dobrú prípravu na výberový rozhovor, uplatniť princípy a kroky rozhovoru založeného na kompetenciách, vytvoriť uvoľnenú atmosféru, využiť zručnosti kladenia otázok a aktívneho počúvania, zachytiť a vyhodnotiť dôležité výpovede.

Budovanie a vedenie tímov - účastníci spoznajú svoj preferovaný štýl vedenia ľudísilné a slabé stránky jednotlivých štýlov vedenia ľudí, naučia sa určiť a uplatniť vhodný štýl vedenia vzhľadom k danej situácii, spoznajú kvality efektívneho tímu štádiá vývinu tímov, naučia sa poskytovať a prijímať konštruktívnu spätnú väzbu, zákonitosti a princípy motivácie pracovníkov a spôsob ako stanoviť ciele podľa kritérií SMART.

Vedenie porád – účastníci sa naučia pripraviť a realizovať efektívnu poradu, uplatňovať princípy efektívneho riadenia interakcie počas skupinového riešenia úloh, aplikovať zručnosti moderátora pri vedení porád, budú poznať procesy prebiehajúce v skupine a ich význam pri riadení skupinovej práce, kvality efektívneho tímu a efektívnej tímovej spolupráce. Po skončení kurzu budú poznať štádiá vývinu tímov, budú ich vedieť rozpoznať v reálnom tíme a naučia sa poskytnúť spätnú väzbu tímu s cieľom zlepšiť jeho výkon.

Motivácia v práci manažéra – účastníci sa naučia zákonitosti a princípy motivácie pracovníkov, spôsoby ako poskytovať konštruktívnu spätnú väzbu, spoznajú svoj preferovaný štýl vedenia ľudí, úlohu odmeny a trestu a naučia sa ako uplatniť vhodný štýl vedenia vzhľadom k situácii. Po skončení kurzu sa naučia stanoviť ciele podľa kritérií SMART a budú vedieť ako postupovať pri delegovaní úloh pracovníkom.

Hodnotiace rozhovory – účastníci sa naučia význam a prínosy hodnotiaceho rozhovoru v práci s ľuďmi, precvičia si interpersonálne zručnosti spojené s vedením rozhovoru, spoznajú zásady a princípy vedenia hodnotiaceho rozhovoru, naučia sa poskytnúť spätnú väzbu na výkon a správanie zamestnanca a získajú schopnosť prediskutovať problémové oblasti so zamestnancom. Po skončení kurzu budú vedieť zadefinovať výkonové cielekomunikovať budúce požiadavky a očakávania a poznať chyby, ktoré znižujú objektivitu hodnotenia.

Koučing v práci manažéra- Cieľom kurzu je naučiť a v praxi precvičiť zručnosti účastníkov, ktorí budú po absolvovaní kurzu vedieť rozpoznať zručnosti potrebné pre koučovanie, naučia sa lepšie klásť otázkyaktívne počúvať a zadávať cielerealizovať koučovací rozhovor a vypracovať plán svojho rozvoja v koučovaní.

Asertivita a riešenie konfliktov – účastníci sa naučia rozpoznávať prejavy asertívneho a neasertívneho správania, ako voliť vhodnú formu podľa situácie, ako efektívnejšie dosahovať výsledky a udržiavať pritom dobré vzťahy, rozpoznať symptómy vznikajúceho a prebiehajúceho konfliktu a nájsť jeho konštruktívne riešenie. Po skončení kurzu budú poznať základné stratégie riešenia konfliktov a naučia sa ich konštruktívne riešiť, budú vedieť riadiť vzťahy okolo seba a predchádzať vzniku konfliktov.

Ostatné kurzy:

 • Manažérske zručnosti
 • Antifluktuačný program
 • Budovanie klímy podporujúcej inovácie
 • Budovanie projektových tímov a ich manažovanie
 • Doprevádzanie zmeny pomocou komunikácie
 • Empowerment a delegovanie
 • Hodnotiace a rozvojové pohovory
 • Koučing v práci (sales manažéra, vedúceho, interného kouča, HR managera)
 • Od nápadu k úspechu na trhu
 • Organizačný rozvoj (workshop vs. inovatívne riešenia a systémové myslenie)
 • Organizovanie a plánovanie práce manažéra
 • Riadenie obchodných tímov
 • Riešenie problémov a rozhodovanie
 • Rozvoj základných manažérskych kompetencií
 • Strategický manažment
 • Tímová práca a teambuilding
 • Tréning trénerov
 • Vedenie a motivácia pracovníkov
 • Vytyčovanie cieľov a hodnotenie pracovníkov
 • Základy moderného manažmentu