Interpersonálne zručnosti

248-2_l.jpg

 

Cieľom našich kurzov zameraných na interpersonálne zručnosti je naučiť a v praxi precvičiť zručnosti účastníkov v oblasti interakcie so svojimi kolegami či klientami. Profesionálne pre Vás zastrešíme firemné školenia napríklad na témy efektívna komunikácia, zvládanie stresu a stres manažment, asertivita, time manažment, prezentačné zručnosti a mnohé ďalšie. Prezrite si naše portfólio a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mail office@developium.sk. Radi Vám pošleme bližšie informácie k vybraným tréningom alebo kompletný katalóg našich školení.


Interpersonálne zručnosti - naša ponuka:

Efektívna komunikácia - účastníci sa naučia identifikovať a predchádzať komunikačným šumom a bariéram, precvičia si komunikačné zručnosti vedúce k efektívnej komunikácii a získajú vedomosti o tom, ako prispôsobiť svoju komunikáciu rôznym typom ľudí. Po absolvovaní kurzu im už viac nebude efektívna komunikácia cudzia a budú vedieť komunikovať bez nedorozumení v rámci tímovej práce, ako aj poznať sady a kroky poskytovania konštruktívnej spätnej väzby.

Prezentačné zručnosti  - účastníci sa naučia identifikovať vlastné schopnosti a zručnosti pri prezentácii, efektívne prezentovať pred rôznymi skupinami ľudí, vedieť pripraviť jasnú a zrozumiteľnú prezentáciu (presvedčovaciu, motivačnú, informatívnu) a používať audiovizuálne pomôcky – flipchart, dataprojektor, mikrofón a iné. Po absolvovaní kurzu budú zvládať náročné situácie, trému a náročných poslucháčov v auditóriu.

Kurzy asertivity a riešenie konfliktov - účastníci sa naučia rozpoznávať prejavy asertívneho a neasertívneho správania a vedieť voliť vhodnú formu podľa situácie, efektívnejšie dosahovať výsledky a udržiavať pritom dobré vzťahy, vedieť rozpoznať symptómy vznikajúceho a prebiehajúceho konfliktu a nájsť jeho konštruktívne riešenie v kontakte s tímom a externými aj internými klientmi. Po absolvovaní kurzu budú poznať základné stratégie riešenia konfliktov a rozumieť pojmom ako asertivita či efektívna komunikácia pri riešení konfliktov.

Time Manažment a zvládanie stresu - účastníci sa stanú spôsobilí identifikovať u seba potenciálne zdroje stresu a požieračov času, poznať svoje typické spôsoby reagovania na náročné situácie a vedieť ich vhodnejšie riešiť, efektívnejšie riadiť samého seba v čase, vedieť zvládať stresové situácie konštruktívnou komunikáciou s okolím, realizovať základné techniky relaxácie, poznať svoje životné priority a podľa nich plánovať svoje úlohy.


Ostatné kurzy: 

  • Aktívne a proaktívne riešenie problémov
  • Asertívna komunikácia na pracovisku a riešenie konfliktov
  • Flexibilita ako postoj a nie len zručnosť
  • Interpersonálne zručnosti v práci obchodníka / manažéra
  • Komunikácia na pracovisku a zvládanie náročných kolegov / klientov
  • Manažment času resp. seba v čase (Covey vs. Allan)
  • Prezentácia a vystupovanie na verejnosti
  • Proaktívne riešenie problémov
  • Riešenie konfliktov
  • Sebarozvoj ako cesta k vyššej výkonnosti
V prípade záujmu o náš katalóg kurzov či bližšie informácie a referencie na jednotlivé školenia nás neváhajte kontaktovať.