Interpersonálne zručnosti

248-2_l.jpg


Cieľom našich kurzov je naučiť a v praxi precvičiť interpersonálne zručnosti účastníkov vo vybraných oblastiach. Prezrite si naše portfólio a v prípade akýchkoľvek otázok nás neváhajte kontaktovať na e-mail office@developium.sk.


Akreditované kurzy:

Efektívna komunikácia - účastníci sa naučia identifikovať a predchádzať komunikačným šumom a bariéram, precvičia si komunikačné zručnosti vedúce k efektívnej komunikácii a získajú vedomosti o tom, ako prispôsobiť svoju komunikáciu rôznym typom ľudí. Po absolvovaní kurzu budú schopní efektívne komunikovať v rámci tímovej práce a budú poznať sady a kroky poskytovania konštruktívnej spätnej väzby.

Prezentačné zručnosti  - účastníci sa naučia identifikovať vlastné schopnosti a zručnosti pri prezentácii, efektívne prezentovať pred rôznymi skupinami ľudí, vedieť pripraviť jasnú a zrozumiteľnú prezentáciu (presvedčovaciu, motivačnú, informatívnu) a používať audiovizuálne pomôcky – flipchart, dataprojektor, mikrofón a iné. Po absolvovaní kurzu budú zvládať náročné situácie, trému a náročných poslucháčov v auditóriu.

Asertivita a riešenie konfliktov - účastníci sa naučia rozpoznávať prejavy asertívneho a neasertívneho správania a vedieť voliť vhodnú formu podľa situácie, efektívnejšie dosahovať výsledky a udržiavať pritom dobré vzťahy, vedieť rozpoznať symptómy vznikajúceho a prebiehajúceho konfliktu a nájsť jeho konštruktívne riešenie v kontakte s tímom a externými aj internými klientmi. Po absolvovaní kurzu budú poznať základné stratégie riešenia konfliktov.

Time Manažment a zvládanie stresu - účastníci sa stanú spôsobilí identifikovať u seba potenciálne zdroje stresu a požieračov času, poznať svoje typické spôsoby reagovania na náročné situácie a vedieť ich vhodnejšie riešiť, efektívnejšie riadiť samého seba v čase, vedieť zvládať stresové situácie konštruktívnou komunikáciou s okolím, realizovať základné techniky relaxácie, poznať svoje životné priority a podľa nich plánovať svoje úlohy.


Ostatné kurzy: 

 • Interpersonálne zručnosti
 • Aktívne a proaktívne riešenie problémov
 • Asertívna komunikácia na pracovisku a riešenie konfliktov
 • Flexibilita ako postoj a nie len zručnosť
 • Interpersonálne zručnosti v práci obchodníka / manažéra
 • Komunikácia na pracovisku a zvládanie náročných kolegov / klientov
 • Manažment času resp. seba v čase (Covey vs. Allan)
 • Prezentácia a vystupovanie na verejnosti
 • Proaktívne riešenie problémov
 • Riešenie konfliktov
 • Sebarozvoj ako cesta k vyššej výkonnosti