LEGO® SERIOUS PLAY®

Co je to metoda LEGO® SERIOUS PLAY®?

Metoda LSP - Lego serious play - je technika řešení problémů a náročných situací na úrovni jednotlivců, týmů a celé organizace. Během vedení workshopů se využívá technika facilitace LSP je založeno na rozsáhlém výzkumu v oblasti rozvoje organizací, týmů a jednotlivců, přičemž LSP využívá všechny fáze z cyklu učení se, což přispívá k dosažení žádoucích výsledků. 

Přesvědčení vytvářející základ metodologie LSP jsou:

 • lídři nemají všechny odpovědi a jejich úspěch závisí na slyšení všech lidí v týmu
 • lidé chtějí přirozeně přispívat, být součástí něčeho většího a převzít zásluhy za úspěch
 • týmy příliš často pracují pod optimální hladinou výkonu, což ponechává dostupné znalosti všech členů týmu nevyužité

BENEFITY VYUŽÍVÁNÍ METODY LSP

větší angažovanost a zapojení všech účastníků a to i při ostýchavých a plachých typech, protože model jim slouží jako opora či referenční bod

 • více myšlenek a nápadů
 • více emocí a vášně
 • lepší komunikace, otevřenost a týmovost
 • soustředěná práce ve "flow"
 • pocit závazku a spoluvlastnictví
 • lepší výsledky

propojení mozek-ruce-ústa - efektivnější učení se pomocí obrazů

180-132-DSC02435-l_l.jpg

184-legoness_l.jpg

LEGO® SERIOUS PLAY®: Praktický přístup k pozitivní psychologii

Sdílení znamená zájem

Myslíte si, že dokážeme porozumět tomu, co tvoří náš „well-being“ (prospěch, zdraví, blaho, spokojenost)?

Jak zachytíme smysl, zajistíme učení se a vybudujeme spolupráci tak, aby se skupiny lidí zabývali otázkami, které posilují jejich blaho? Jak by vypadal Váš „well-being", pokud by byl znázorněn pomocí LEGO®?

Odpovědi na tyto otázky nemusí být až tak složité, jak si myslíte...

LEGO® SERIOUS PLAY® Facilitované učení se přes činnost

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) je vizuální a interaktivní nástroj, který může být použit různorodými způsoby na přezkoumání rozdílných aspektů každodenního života. Jelikož pozitivní psychologie se zaměřuje na rozvoj a zlepšení pozitivních aspektů života, LSP působí prakticky jako stimulující nástroj, který usnadňuje společné učení se a hlubší vytváření smyslu.

LSP je facilitační nástroj, přes který jsou účastníci (dospělí i děti) vedení ke hlubšímu porozumění předmětného témata, prostřednictvím série otázek.

Každý účastník buduje svůj vlastní LEGO® model jako odpověď na facilitátorove otázky, použitím speciálně vybraných LEGO® prvků. Tyto modely slouží jako základ pro skupinový rozvoj přes stimulaci:

 • Skupinové diskuse
 • Sdílení znalostí
 • Řešení problémů
 • Rozhodování

Použití LSP napomáhá vhledu a učení se v oblastech pozitivní psychologie a well-being, byznys výkonu, tvorby strategií, seřizování cílů, budování týmu a v neposlední řadě v oblasti agilních metodologií.

„Thinkering – myslehraní“ a Vizuální reprezentace: Učení se přes smysly

„Thinkering“ – „Myslehraní“ je slovo vytvořené Michaelem Ondaatjem v jeho románu Anglický pacient. Vyjadřuje vytváření a pochopení konceptu v mysli při hraní s rukama. Když se fyzicky zabýváme věcmi, zvláště našima rukama, vytváříme velké spektrum smyslových obrazů: Tyto smyslové obrazy nám pomáhají pochopit naši bezprostřední realitu a pomáhají nám v našem individuálním i skupinovém vytváření smyslu.

Toto je v souladu s vysvětleními od Kevina LaGrandeur (2003) v "Digitální obrazy a klasické přesvědčování". (v originálu Digital images and classical persuasion, pozn. překl.) LaGrandeur vysvětluje, že vizuální prvky produkují silnější a rychlejší reakce než slova. Vizualizace pomáhá lidem cítit se emocionálně zaangažovaně s informativními obsahy.

Příkladem je reklama proti kouření na krabičkách cigaret, což je praktickým příkladem tohoto konceptu; obrázek je záměrně šokující, aby zdůraznil poškození, kterému se člověk vystavuje, když kouří.

Rogers (2011) zdůrazňuje fakt, že obrázky pomáhají zjednodušit způsob, jakým typicky přistupujeme k řešení problémů. Z jeho perspektivy, používání vizuálních pomůcek během přemýšlení pomáhá vyjasnit si myšlenky a usnadnit řešení problémů. Je to proto, že vizuální smýšlení zahrnuje prozkoumávání různých možností, aby byl příběh pro druhé (i pro sebe) srozumitelnější a jasnější.  

Dalším cílem praktického přístupu k vizuálnímu myšlení je vytvářet společný jazyk, přes metaforu a analogii s cílem komunikovat, dokumentovat a řešit problémy, a tak sdílet společné příběhy. (Rogers, 2011).

Z pohledu narativní psychologie, tato schopnost porozumět abstraktním myšlenkám může být velmi užitečná. Narativní přístup v psychologii se domnívá, že neexistuje jedno jediné "já", ale spíše několik verzí. Vše závisí na úhlu pohledu, který zaujmeme, když vyprávíme příběh svého života a své zkušenosti (White 2004).

Z narativní perspektivy to, jak konstruujeme příběh našich zkušeností a názorů, má velký vliv na to jak přemýšlíme, cítíme a stavíme se ke světu. Naše příběhy, ještě konkrétněji způsob, jakým je budeme vypravovat, hrají důležitou roli v tom, jak vidíme sebe samých a prožíváme naše vztahy s ostatními a prostředím (White and Epston, 1989).

Tři způsoby jak prozkoumat pozitivní psychologii s LEGEM®

1) Získávání náhledu na minulost

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) je silným nástrojem, se kterým se dají dělat různé retrospektivní průzkumy. LSP může být použito k přezkoumání výzev z naší minulosti, ale i povahy našeho úspěchu a pokroku.

Příkladem přezkoumání je sdílení a srovnání "ponaučení" (zkušenostních lekcí) tím, že skupina reflektuje to, jak se věci dařily a co ovlivnilo určitý výsledek. Na základě toho může skupina udělat více uvědomělé rozhodnutí o tom, jaké změny chtějí udělat na následující cestě.  

Vytváření neutrální půdy pro pozitivní učení

"Negativní předpojatost" se vztahuje na myšlenku, že věci negativnější povahy (např. nepříjemné myšlenky, emoce, nebo sociální interakce; zraňující/traumatické události), mají větší dopad na psychologický stav osoby, jako neutrální či pozitivní věci (Rozin and Royzman, 2001).

Jinými slovy, něco pozitivního bude mít obecně menší dopad na chování a kognice osob nebo skupin než něco negativního. LSP je neutrální nástroj, který může pomoci vykompenzovat vedlejší účinky naší "negativní předpojatosti" tím, že tyto pozitivní aspekty více zviditelní, udělá je hmatatelnější a prohloubí jejich význam. 

Stavění vizuálních modelů a vytváření příběhů a metafor pomáhá účastníkům oddělit od sebe jejich problémy a negativní zkušenosti. Tento proces externalizace dovoluje jednotlivcům a skupinám prozkoumat své vztahy k problémům objektivněji, proto platí narativní motto:

"Problémem není osoba, problémem je problém."

Totéž se týká silných stránek a pozitivních atributů, které jsou také externalizované, dovolují lidem zapojit se do konstrukce a předvést své nejlepší možné jáa své preferované popisy.

Stejný příběh můžeme povyprávět z různých perspektiv a výsledkem toho bude změna v postoji a pocitech, což může mít obrovský vliv na náš život. Různost způsobů převyprávění příběhu ovlivňuje to, jak život prožíváme.  (Freedman and Combs, 2009).

Příklady toho, jak se dá učit z minulosti pomocí LSP:  

 • Učení se z chyb a negativních zážitků
 • Identifikování a učení se z nejlepších (či nejhorších) zkušeností z praxe
 • Porozumění adaptivnímu a maladaptivnímu chování a pozitivním emocionálním vzorcům
 • Tvorba časových přehledů a prospěšná interakce různého typu

2) Vytváření kolektivního Mindfulness: Učení se v přítomnosti

Učení se děje v přítomnosti, avšak my žijeme ve světě, který často způsobuje mentální fragmentaci, dezintegraci, vyrušení a nesoulad.  V mnoha případech dopad těchto mentálních překážek způsobuje, že se nám hůře spojuje se skupinou.  

LSP pomáhá kultivovat uvědomění si přítomnosti bez posuzování, které přináší množství benefitů jednotlivcům i skupině. Především je to zvýšené uvědomění si chování, které zabraňuje nebo pomáhá skupině učit se kolektivně.  Jinými slovy, LSP vyvolává vědomí kolektivního mindfulness.

Věda kolem mindfulness tvrdí, že je důležité žít v přítomném okamžiku. Ellen Langer, psycholožka z Harvardu a zakladatelka psychologie možností vysvětluje, že:

„Když lidé nejsou přítomni v okamžiku, nejsou tam, aby si uvědomili, že tam nejsou. Zatímco překonat reflex vyrušení se a probuzení se do přítomnosti vyžaduje záměrnost a praxi." (Langer, 2014).

Vytváření prototypů a experimentování

Uvědomění si přítomnosti s náhledem do budoucnosti je zásadní pro vytváření prototypů a experimentování, které je o posouvání myšlenky do následujícího praktického kroku, a tak vytváření náčrtu toho, jak může finální výsledek vypadat. 

LSP napomáhá procesu vytváření prototypů a experimentování, protože umožňuje vizualizovat a vytvářet abstraktní myšlenky, které chceme vyjádřit.  To je užitečné, protože nemůžeme vytvořit to, co neumíme říct a to, co neumíme říct, umí být často řečeno vizuálním modelem a souborem metafor, které mu odpovídají.

Příklady, kde použít LSP na učení v přítomnosti:

Porozumění a definování hodnot, principů, silných stránek charakteru a názorů

Zvýšení uvědomení si členů týmu a přezkoumání prospěšného nastavení mysli

Definování klíčových konceptů na sladění nápadů a brainstormingu

Tvorba prototypů a experimentování s pozitivními možnostmi

3) Nástroj pro náhled: Pohyb směrem k budoucnosti

Porozumění budoucnosti a budování odhodlání pohnout se směrem ke kýžené budoucnosti je klíčovou oblastí uplatnění LSP. Abstraktní povaha budoucnosti, jejích cílů, snů, vizí a možných scénářů, dělá LSP silným nástrojem, který pomáhá dělat budoucnost srozumitelnější a zvládnutelnější.

Tato navigace do budoucnosti se nazývá prospekt - náhled. Průkopník pozitivní psychologie Martin E.P. Seligmanchápe prospekt jako mentální reprezentaci možné budoucnosti. Prospekt může zahrnovat plánování, předpovídání, hypotetické scénáře, teleologické (významové) vzorce, denní snění a hodnotící posouzení možných budoucích událostí. (Seligman et al, 2013).

Prospekce je všestranná charakteristika lidské mysli a schopnost reprezentovat možné budoucnosti, která formuje lidské kognitivní, afektivní a motivační systémy. To, co zamýšlíte udělat je založeno na tom, co se stalo v minulosti; co však skutečně děláte, na tom samém založeno není. Uvědomovat si tyto výzvy, když se pohybujeme směrem k budoucnosti, je klíčovým faktorem naplňování vize.  

LSP slouží jako katalyzátor prospekce, umožňující multi-dimenzionální přezkoumání budoucnosti. Použití LSP pomáhá skupině osvobodit se od omezujícího nastavení mysli a limitů, které takový "mindset" na myšlení má.

Příklady možného použití prospekce:

 • Vlastní nastavení cílů
 • Přezkoumání opisů a metafor, které představují naše nejlepší možné "já" (individuální i skupinové)
 • Přezkoumání vizí, misí a snů
 • Tvorba a analýza scénářů

Pohyb vpřed - cihlička po cihličce, krok po kroku

Mnohé pozitivní psychologické intervencespočívají zejména v kognitivních procesech, nechávají skupině velmi málo možností jak prozkoumat to, co je pro ně dobré a co jim přináší spokojenost tzv. „well-being“. Toto častokrát vede k náročné skupinové dynamice, kde jen málo lidí dokáže určit, co se na setkáních naučili a poselství, která si odnášejí, jsou abstraktní a náročná k zapamatování.   

LEGO® SERIOUS PLAY® (LSP) je technika, která zlepšuje skupinovou dynamiku. Tím, že používá vizuální, auditivní a kinestetické dovednosti, metoda vyžaduje, aby se účastníci učili a poslouchali, dává hlas každému účastníkovi.

LSP slouží jako společný jazyk bez ohledu na kulturu nebo pozici. Je vhodný pro děti, teenagery, i dospělé a může být použitý na různých akcích, od korporátních tréninků a školních tříd až po skupinové poradenství. 

Účastníkům se ve všech doménách zlepšuje schopnost kooperativního učení, schopnost zapojovat představivost a vnitřní přesvědčení a efektivněji přistupovat k oblasti zájmu se zvýšeným zájmem a vhledem.

Autor článku Mads Bad, MSc v aplikované pozitivní psychologii v Londýně, přeložené zhttps://positivepsychologyprogram.com/lego-serious-play/

213-loga_l.PNG