Assessment/Development centrum

„Pokud máte nějakou dovednost, tak nám ji dokažte v akci“

Podívejte se na klíčové dovednosti vašich lidí a spolehlivě posuďte úroveň rozvinutosti jejich dovedností vzhledem k požadavkům aktuální či budoucí pozice. Assessment Centrum (AC nebo Hodnotící Centrum) je vysoce nejspolehlivějším nástrojem k posouzení odborné a osobnostní způsobilosti a jako jediný staví účastníky do situací, které jsou ve své podstatě podobné situacím, které budou řešit ve své reálné každodenní práci. Díky individuálně nastavenému scénáři a obsahu hodnocení zvyšuje pravděpodobnost úspěchu při výběru a poskytuje zadavatelem podklady s důkazy pro rozhodování. Kromě spolehlivosti pro účely posouzení a výběru lidí je Assesment Centrum stále častěji využívaným nástrojem nasměrování kariérního rozvoje pracovníků a tudíž je nazýváno Development Centrum (DC nebo Rozvojové Centrum). Zároveň je jasným startem rozvojového procesu, který vede pracovníky k převzetí odpovědnosti za svůj další rozvoj.

Taková Assessment centra či Development centra staví účastníky do simulovaných situací, které musí řešit. Posuzovatelé pozorují jejich chování a posuzují ho vzhledem k relevantním kritériím (kompetencím), která jsou klíčová pro efektivní zvládání reálných pracovních úkolů v manažerské či zaměstnanecké pozici. Právě kvůli složitosti a různorodosti úkolů, které účastníci Assessment nebo Development centra řeší a také jeho "šití na míru" vzhledem k požadavkům pozice, je Rozvojové a Hodnotící centrum opakovaně nezávislými srovnávacími studiemi označované jako nejspolehlivější a nejférovější nástroj personálních rozhodnutí.

Kromě zmíněných výhod hodnotících center se potvrdil jejich pozitivní efekt snižující fluktuaci zaměstnanců a urychlení a usnadnění procesu adaptace ihned po nástupu. Na druhou stranu je nutné zmínit, že Hodnotící centrum je ve srovnání s jednoduššími technikami náročnější na zdroje. Především vyžaduje, ale i podporuje systematický přístup k řešení otázek rozvoje lidských zdrojů a sladění firemní strategie s požadavky na kompetence, které jsou pro úspěšný výkon v jednotlivých pozicích vyžadovány. Je snadné odhadnout, kolik úsilí, financí a času Hodnotící centrum organizaci stojí. Absence spolehlivé funkce posouzení lidí však stojí organizaci mnohem více.

Zaměstnanci různých úrovní (i v různých typech organizací) potřebují pro efektivní výkon různé schopnosti - kompetence. Kompetence je množina typického chování, kterou zaměstnanec musí použít, aby kvalifikovaně plnil úkoly, ať už v pozici, v níž se nachází, na kterou má být přijat nebo na kterou má postoupit.  Kompetence, tj. předpoklady vykonávat danou funkci, u účastníků zjišťujeme třemi metodami:

·  Psychologické testování

Výběr psychodiagnostických metod, které v rámci Assessment a Development Center budou použity, je vždy nadefinovaný na základě požadavků klienta - podle pozorovaných kompetencí a tedy šitý přesně na míru.

·  Strukturovaný rozhovor

Struktura rozhovoru je zaměřena na zhodnocení klíčových momentů profesionální kariéry, postojů k základním pracovním hodnotám, prioritám a osobnímu výhledu do budoucna. Tyto poznatky zjišťujeme metodou CBI (Competency Based Interview – Rozhovor založený na kompetencích) a za pomoci třístupňového kladení otázek, které umožní hlouběji poznat důležité momenty spojené s motivací pracovníka.

·  Hodnocení chování v simulovaných situacích

Hodnocení chování v simulovaných situacích dává odpověď na otázku, jaké chování můžeme očekávat u kandidáta v reálných pracovních situacích. Na základě předem klientem definovaných kompetencí, jejichž uplatňování v práci zaměstnance/manažera je přínosem k fungování v dynamickém a měnícím se prostředí, se navrhnou do Asssesment a Development centra právě takové situace, které budou podněcovat účastníky k projevení dovedností definovaných kompetencí.

Důkladnost a důslednost charakterizování kompetencí, rozsah a počet cvičení, jejichž zjišťování závisí na požadavcích, očekávání a potřeb klienta. Je velmi užitečné, pokud se kompetence odvíjejí od strategických záměrů firmy v každé oblasti jejího fungování a existence.

Výstupem Assesment nebo Development centra je písemný report o každém účastníkovi dle dohody, ten většinou obsahuje:

·  Individuální profil silných a slabých stránek v posuzovaných kompetencích zjišťovaných psychologickými testy, rozhovory a sledováním v simulovaných situacích.

·  Potenciální oblasti dalšího rozvoje každého posuzovaného účastníka.

·  Nejvýraznější oblasti přínosu pro organizaci a týmovou práci.

Vzor individuální a souhrnné manažerské zprávy zašleme na požádání.