Tvorba kompetenčních modelů

Kompetence přitahují stále větší pozornost, protože jejich úroveň bezprostředně souvisí s dosahováním organizační strategie. Firmy identifikují kompetenční modely na popsání konkrétních kompetencí, které nejvíce v dané oblasti podnikání ovlivňují individuální výkon. Kompetenční model je odpovědí na otázku, které kompetence a jakou měrou se podílejí na úspěšném provádění konkrétní pozice. Zatímco popis pracovní pozice hovoří spíše o odpovědnosti a tedy o tom, co má dělat zaměstnanec na pozici, kompetenční model hovoří o způsobu, jak se má práce dělat.


Tvorba Kompetenčního modelu patří ke klíčovým krokem hodnocení a rozvoje dovedností jednotlivých zaměstnanců. Kompetenční model poskytuje nejen okamžité měřítko efektivnosti lidí zastávajících pozici, ale i dlouhodobě usměrňuje rozvojové úsilí a pružně odráží strategické směřování firmy a měnící se nároky. Kompetenční model spolu s popisy pracovních pozic zaručí jednotná kritéria pro posouzení dovedností jednotlivých pracovníků a zároveň jsou spolehlivou a objektivní součástí nástroje na jejich zhodnocení.


Při definování kompetencí používáme dvě techniky:

  • Hloubkové interview s pracovníky na pozici blízký popisované pozice (nadřízený, kolega z téhož oddělení nebo jiného oddělení a zástupce pozice) podle rozpisu zadavatele
  • Dotazník Vyžadovaná úroveň kompetencí, který vyplnili stejní dotazování pracovníci jako doplňující zdroj informací