360° zpětná vazba

Podívejte se kolem. Získejte komplexní a skupinový pohled na dovednosti Vašich zaměstnanců od těch, kteří s nimi nejvíce spolupracují: přímý nadřízený, kolegové nebo vrstevníci, podřízení a, podle potřeby a možností, i interní a externí zákazníci. Společný pohled na klíčové kompetence nebo konkrétní projevy chování Vám tak poskytne jasné pochopení silných stránek a potřeb rozvoje hodnoceného. Právě lepší vhled je nezbytný k pochopení chování zaměstnanců a je příslibem pozitivní osobní změny. Firma tak získává vysokou motivaci hodnocených lidí udělat změnu ve svém výkonu nebo chování. Zaměstnanci totiž přijímají hodnocení od svých spolupracovníků jako čestnější, jasnější a objektivnější ve srovnání s hodnocením pouze od nadřízeného. Vysoká akceptace výstupů od kolegů tak přispívá k rychlejší změně chování/výkonu zaměstnanců jako i k rychlejšímu zvýšení výkonnosti celé organizace. Zároveň zaměstnanci, kteří se mohou vyjádřit k práci, cítí větší odpovědnost za dění ve firmě. Mají totiž možnost ovlivnit dění v ní a její firemní kulturu.

V procesu tvorby 360º hodnocení založeného na kompetencích je nejdůležitější část rozhodnutí o výběru kompetencí, které budou měřeny a o způsobu, jak budou tyto kompetence měřeny. 360º hodnocení je však jen částí celého procesu, jak vytěžit maximum z údajů, které účastník obdrží. Bližší popis implementace celé metodiky a jejích konkrétních a nezbytných kroků popisuje obrázek.

79-360-schema_l.jpg