Lego Serious Play

Povedz mi a ja to zabudnem. Ukáž mi a možno si to zapamätám. Zapoj ma a ja porozumiem.
(čínska múdrosť)

64-lego_l.png

Poznáte to. Seriózne a vážne výrazy tváre na porade, kde sa zapája do diskusie “Paretových” 20% účastníkov až do momentu, kedy účastníci otvoria citlivú tému, kde dôjde ku konfliktu záujmov a je po konštruktívnej porade…Možno preto sú porady, meetingy, stretnutia, working groups často iba nutným zlom bez efektívneho procesu a požadovaného prínosu. 

Hovorí sa, že obrázok nahradí tisíc slov a ak je to pravda, tak trojdimenzionálny model poskytuje minimálne 3 krát toľko informácií. Ak je navyše model výrazne farebný, ľahko sa stavia, odbúrava napätie a prináša radosť z možnosti vytvoriť vlastný náhľad v podobe modelu (metaforického znázornenia pohľad) a k nemu príbeh, kde má každý “staviteľ” svoju pravdu, tak získate autentický a prínosný vhľad do riešeného problému.

Lego® Serious Play® (LSP) je flexibilný nástroj na komunikáciu a preskúmavanie riešenej situácie vytvárajúci nové pohľady a neraz prekvapivé výsledky. A možno práve preto sa vo veku pretlaku informácií a v komplexnosti prostredia stáva táto metóda čoraz viac populárnejšou a používanejšou od neziskových organizácií až po globálne spoločnosti či štátne inštitúcie ako NASA. 

Ako samotný názov napovedá do celého procesu sú zapojené kocky Lego. Je to špeciálna široká paleta farieb vrátane priesvitných kociek. Set obsahuje kocky rôznych tvarov od 2 x 1, cez rôzne skosené tvary, ale aj rastliny, kvety, stromy, autá, zvieratá ako slona, opicu, sovu ...a sériu postavičiek s možnosťou meniť pokrývky hlavy či vlasy, meniť výrazy tváre pre obe pohlavia. Čierne pavučiny, značky či zlaté peniaze, ktoré sa zámerne nedajú s ničím spojiť. Jedna kocka sa môže stať základom celého príbehu. 

Lego Serious Play bolo vyvinuté Johanom Roosom a Victorom Bartom, dvoma profesormi z Switzerland’s Institute for Management Development a Kjeldom Kristiansenom, vedúcim Lego Group. Autori metodiky chceli v pôvodnom zámere pomôcť hlavne vrcholovým manažérom pri vytváraní alebo prehodnocovaní business stratégie. Lego kocky však dokázali svoje opodstatnenie a využitie aj pri modelovaní každodennej prevádzky firiem či mapovaní príležitostí a hrozieb resp. pri zlepšovaní fungovania tímov, procesov či implementovaní nových produktov/procesov /princípov  na trh a do firiem resp. ako doplnok rozvoja interpersonálnych a manažérskych zručností.

PREČO TO FUNGUJE

Ako dokázali mnohé kvalitatívne štúdie a vedci používajúci LSP, tak používanie konštrukčnej práce pri projekciách zabezpečuje vysoký efekt. A to tak, žeľudia pri konštruovaní idú priamo od vnútorného obrazu alebo podvedomého zmyslu ako pri snívaní k realizácii 3D modelov. Touto cestou obchádzajú potrebu hovoriť o predstavách resp. ich zaznamenávať na papier. Stavby modelov sú moderátorom časovo limitované, aby účastníci vnímali úlohu ako výzvu a dostávali sa tak do „Flow- prúdenia“, čo je mentálny stav, kedy je osoba plne zaujatá aktivitou a sústredená a motivovaná na proces. Práve časová náročnosť je jednou zo základným podmienok, pretože pri stavbe nie je dôležité technické prepracovanie ani estetika modelov, ale práve práca s metaforami. Vizuálne znázornenie v 3D podobe zameriava diskusiu a slová sú druhoradé až zbytočné. Preto sa vedia zapojiť aj plachší či menej výrazní účastníci čím sa zvyšuje participácia všetkých zúčastnených. Takto sa vyhýbame štandardnej podobe porady, kde je zapojená len časť účastníkov. Zároveň je model/stavba referenčným bodom, pri ktorej sa riešenie situácie posúva z osobnej úrovne k diskusii o modeloch, čím sa eliminujú konflikty v rovine osobných záujmov či odlišných náhľadov len kvôli nepochopeniu. Pri stavbe používame obe ruky, čo vedie k tomu že zapájame obe časti mozgu. Pravá ruka zapája ľavú časť mozog a ľavá naopak prvú časť. Proces stavby spája využitie racionálnej analytickej činnosti ľavej hemisféry a intuitívnu syntetickú činnosť pravej hemisféry. Konštruovanie oboma rukami stimuluje aj také časti mozgu, ktoré sú inak neprístupné inou cestou.   

AKO TO FUNGUJE

Lego Serious Play metodológia využíva výhodu prepojenia rúk a mozgu. Je to veľmi štruktúrovaný a silný proces s jasnou koncepciou a vyskladaním otázok a moderovaním procesu facilitátorom. Získavajú sa tak informácie, ktoré sú bohaté a uložené hlboko v účastníkoch, takže ide o oveľa viac ako len o hranie sa s Legom. Priebeh LSP workshop sa riadi základnými princípmi, ktoré sú ukotvené v tzv.: Lego etikete. 

 1. Facilitátor nastoľuje sériu „umeleckých zadaní“. Každá výzva začína slovom: Postavte... 
 2. Facilitátor nastolí zadanie a účastníci odpovedajú postavením modelu zobrazeného v metafore
 3. Následne povedia VŠETKÝM v skupine metaforický príbeh za svojím modelom
 4. Všetci začínajú stavať individuálne a dávajú zmysel svojmu modelu počas stavania 
 5. Čiastková úloha končí otázkami, náhľadmi, zisteniami, reflexiami a odhaleniami vzorcov

Úroveň reflexie k jednotlivým úlohám sa postupne zvyšuje tak, aby sa zabezpečil plynulý priebeh workshopu a účastníci boli stále v zaujatí úlohami. 

Je dôležité zabezpečiť, aby jednotlivé zadania boli dostatočne stimulujúce k vytváraniu predstáv a príbehov a zároveň dostatočne neutrálne, aby odstránili skrytú či prvoplánovú agendu sponzora resp. facilitátora workshopu a nebránilo sa tak kreatívnym odpovediam. Etiketa vyžaduje, aby každý v miestnosti staval a každý povedal príbeh k svojmu modelu. Vždy sa začína stavaním niekoľkých modelov individuálne a až potom sa realizujú spoločné modely. Úloha facilitátora je zabezpečiť, aby sa kľúčová myšlienka účastníka dostala aj do spoločne zdieľanej práce.  Následne facilitátor pomáha otázkami a pýta sa na model. (Otázky môžu znieť ako “Čo znamená táto zelená kocka na hlave? Aký má význam pavučina medzi opicou a postavou s korunou na hlave?  Ukáž mi na tvojom modeli, kde presne je znázornené vzdialenie sa oboch oddelení?”).

KEDY LSP POUŽIŤ A ČO ZÍSKATE 

Lego Serious Play je kreatívna technika používaná k získaniu autentického vyjadrovania pri náročných témach ako napríklad, keď je: 

 • problém, úloha komplexná a viacvrstvová a/alebo nie sú jasné odpovede
 • potrebné vytvoriť širší obraz, vidieť súvislosti a prebádať ďalšie možnosti a riešenia
 • úloha si vyžaduje netradičný nový pohľad na riešenie
 • riešená téma náročná resp. je ťažké o téme diskutovať resp. je medzi účastníkmi už veľa emócií
 • skupina účastníkov je rôznorodá vekom, profesijným zameraním, rozvinutosťou zručností resp. rôznym zaradením v hierarchii

Ako sme spomínali, sú 3 úrovne možnosti požitia LSP v práci od jednotlivca až po celofirmené ciele:

 • Jednotlivec - šťastie a spokojnosť - koučing, individuálne konzultácie, rozvojové plány
  a napĺňanie predstáv manažéra/zamestnanca/klienta 
 • Tím - synergiu a dôveru - teambuilding, riešenie úlohy pre oddelenie, zvyšovanie výkonnosti oddelenia 
 • Firma - napĺňanie misie - stratégia, ciele, dlhodobá budúcnosť, nastavenie procesov  

No a čo získate?

 • Väčšiu zaangažovanosť a zapojenie účastníkov
 • Viac myšlienok a nápadov
 • Viac emócií a vášne, ale bez negatívnych emócií a vyeskalovaných konfliktov
 • Pocit záväzku a spoluvlastníctva
 • Lepšie/kvalitnejšie výsledky a „out of box“ riešenia

A to už stojí za ten zážitok a výsledok, pretože LSP je orientovaná ako na proces tak aj na výsledok. Ak sa chcete dozvedieť viac resp. zažiť na vlastnej koži LSP kontaktujte ma.

Roman Kurnický
Managing Partner & Principal Consultant
RecruitMen&Developium Group