LEGO® SERIOUS PLAY®

Želáte si, aby sa vaši zamestnanci stali pri riešení úloh kreatívnejší? Potrebujete získať inú perspektívu či pohľad na riešenie určitých úloh alebo problémov? Hľadáte inovatívny prístup, ktorého využitie by poskytovalo alternatívy pri rozvoji jednotlivcov, tímov i celej organizácie?

Developium prináša na slovenský trh techniku LEGO® SERIOUS PLAY®.

273-Lego_l.png

Čo je to metóda LEGO® SERIOUS PLAY®?

Lego® Serious Play® (LSP) je certifikovaná projektívna technika riešenia problémov a náročných situácií na úrovni jednotlivcov, tímov a celej organizácie. Je založená na výsledkoch série výskumov, ktorédokázali, že aktívne prepojenie mysle (najmä procesov imaginácie) a práce s rukami pri zhmotňovaní svojich predstáv pomocou 3D modelu, umožňuje ľuďom prichádzať s kvalitnejšími riešeniami.

Ako metóda LEGO® SERIOUS PLAY® FUNGUJE?

Počas vedenia workshopov sa využíva technika facilitácie - pomocou lega zamestnanci riešia rôzne úlohy a problémy z praxe tým, že svoju predstavu za účasti a otázok školeného facilitátora premietnu do svojho modelu, ktorý prezentujú pred celou skupinou. Tieto modely slúžia ako základ pre skupinový rozvoj cez stimuláciu skupinovej diskusie, zdieľania poznatkov, riešenia problémov a robenia rozhodnutí. Následne sa môže realizovať aj druhá fáza – stavba zdieľaného modelu v skupine. Vďaka časovému ohraničeniu a zároveň zabezpečeniu, že každý zúčastnený má k riešenej úlohe istý postoj, sú účastníci udržiavaní v stave tzv. flow, čo znamená, že sú plne sústredení na úlohu, a o to výkonnejší pri jej riešení.

LSP umožňuje vizualizovať a vytvárať abstraktné myšlienky – keď niečo nevieme povedať, môžeme to vyjadriť vizuálnym LEGO® modelom a súborom metafor, ktoré mu korešpondujú. Taktiež je to vhodný nástroj na porozumenie budúcnosti - ciele, sny a vízie robí LSP zrozumiteľnejšími a zvládnuteľnejšími. Možnosťou je pomocou LSP robiť aj retrospektívne prieskumy – skúmať výzvy a ponaučenia z našej minulosti, kedy skupina reflektuje to, ako sa veci darili a čo ovplyvnilo určitý výsledok.

„Ak skupina prináša nápady spoločne, vygenerujú oveľa menej riešení, ako keď má rovnaký počet ľudí najskôr možnosť zamyslieť sa samostatne a potom sa podeliť o nápady – pričom čím väčšia skupina, tým väčší rozdiel.“ – opakujúce sa zistenie zo štúdií skupinového rozhodovania od r. 1950

Prečo práve LEGO® SERIOUS PLAY®?

- zabezpečuje 100% participáciu a tým popiera Paretovo pravidlo (pri meetingoch a tímovom hľadaní strategických riešení je aktívnych iba 20 % zúčastnených a zvyšných 80 % je neaktívnych)
- umožňuje väčšiu zaangažovanosť nenásilným spôsobom, čo vyhovuje najmä introvertnejším typom, keďže im model slúži ako opora či referenčný bod
- účastníci produkujú viac myšlienok a nápadov
- do procesu vstupuje viac emócií, čím sa zintenzívňuje pocit záväzku a spoluvlastníctvazvyšuje sa motivácia aplikovať objavené riešenia do praxe
- umožňuje lepšiu komunikáciu a otvorenosť

Ako metódu VYUŽIŤ?

- objednajte pre svoj tím zábavný a pritom maximálne produktívny Lego Serious Play workshop
- alebo spoločne zažite lego na špeciálnom teambuildingu

Príklady tém riešených na tréningoch, workshopoch a teambuildingoch:

  • Dizajn kompetenčného modelu (tvorba kompetenčného modelu inovatívnym a interaktívnym spôsobom a spoločnou prácou)
  • Náš ideálny tím (na základe analýza sa nadizajnuje rozvoj zručností jednotlivcov, práca s nastavením tímu a konkrétne témy, napr. motivácia či spolupráca)
  • Riešenie konfliktov v tíme (odhalenie a pomenovanie skutočných zdrojov konfliktov a následné hľadanie na mieru šitých riešení)
  • Strategické rozhodovanie (rozvoj efektívneho rozhodovania zamestnancov v situáciách s obmedzenými dostupnými informáciami a časovým tlakom)

274-lego2_l.jpg

Referencie:

Celosvetovo LSP využívajú: Citigroup Japan Holdings, Deloitte, Fedex, Healthcare, Kongsberg Group, Microsoft, NASA, Orange Telecom, Pfizer, Procter & Gamble, Yahoo, Google, Apple a iné.

Na Slovensku je LSP využívané v spoločnostiach ako Volkswagen, SPP, SE predaj, T‑Systems, AXA, Slovak Telekom, Poštová banka, Softec, RWE IT.